Нийслэлийн Засаг даргаас хүүхдэд ээлтэй сургууль өргөмжлөлт, хувийн хэвшлийн тэргүүний сургууль, топ сургууль өргөмжлөлт. ГАЛАКСИ Школа.
Нийслэл, дүүргийн тэргүүний цэцэрлэг, сургалтын шилдэг арга зүйтэй Нийслэлийн тэргүүний цэцэрлэг, 2011 оны топ цэцэрлэг өргөмжлөлт. ДЕТСКИЙ САД
Нийслэлийн Засаг даргын шилдэг хөрөнгө оруулалттай зуслан, Нийслэлийн шилдэг зуслан өргөмжлөлт “ГАЛАКСИ” зуслан. Лагерь ГАЛАКСИ